Mötens nio nya liv 8: Effektivitet respektive värdefulla effekter

Effektivitet. Mängd producerade enheter per tidsenhet är en typisk faktor för att mäta industriell effektivitet. Med ett det synsättet är antalet uppgifter som lösta och agendapunkter som hanteras under möten blir viktiga för bedömning av hur bra möten är.

Effekter. Att ett mötes uppgift(er) blir lösta är givetvis viktigt. Möten har dock effekter utanför deras direkta ram, ofta på många plan. Exempel är mötens roll för idé- och kunskapsöverföring, motivation och engagemang, utveckling och förändring.  Dessa och andra värden som möten kan ge är inte lätta att mäta – men att förstå och beakta sådana kvalitativa aspekter är väsentligt. Det har samband med att uppgifter av K-natur får allt större betydelse på allt fler områden – K står för komplexa, kognitiva, konceptuella och kollaborativa.