Kreativ miljö

Begreppet ”kreativa mötesplatser” kan avse ett rum eller en del av en arbetsplats. Det kan också avse platser som är planerade och inrättade för kreativa möten i större skala, ibland omfattande en stad eller region. Jag vill nämna tre faktorer som är speciellt viktiga för att kreativa mötesplatser ska fungera:

  • De har en attraktionskraft som gör att människor söker sig dit.
  • De underlättar och stimulerar till oväntade och spontana möten (och rymmer därmed inte bara planerade och ”schemalagda” möten)..
  • Möten som inträffar där blir värdefulla. Olika faktorer i miljö och utformning, resurser och utrustning samt utmaningar för tanken gör att nya idéer och synsätt tillvaratas, utvecklas och leder till innovationer – möten ger effekt och resultat.

De tre faktorerna samverkar också inbördes och gynnar varandra:

  • Platser med stor attraktionskraft kan dra till sig kunskap och kompetens från olika fält och discipliner, vilket ger förutsättningar för spännande möten
  • Platser som underlättar spontana möten, eller är planerade och drivna så att de inträffar, kan leda till nya samarbeten och kunskapsutbyten.
  • Om de möten som uppstår blir värdefulla ökar platsens attraktionskraft
Jag har också gjort studier om kreativa lokaler: läs mer om studier