Innovation

Möten har en central roll för både innovation och ledarskap. Samverkan mellan olika människor, kompetenser och erfarenheter är oundgänglig när innovationer utvecklas. Open innovation är ett välkänt fenomen idag, och möten mellan olika organisationer för att gemensamma projekt är en självklar komponent i samarbetet.

På siten Innovationsmarknaden finns mer kring innovation.

På möten blir ledarskap synligt, på många plan. En aspekt är hur enskilda möten leds. En annan är hur beslut fattas i en organisation, och hur möten används för att belysa beslut från olika perspektiv (till exempel varför ett beslut behövs, vad det ska uppnås, hur det ska verkställas, hur effekter och resultat kan följas upp och utvärderas).

I boken ”Ledarskap för kreativitet – att vistas i framtidens landskap” (Studentlitteratur 2004) diskuteras olika aspekter på ledarskap i i förhållande till kreativitet. Många av de faktorer som tas upp i boken är giltiga också för kreativa möten.

Den som leder ett möte har både ett stort ansvar och en fantastisk möjlighet att skapa och utveckla det nya. Ledarskap för möten handlar bland annat om att:

  • Skapa rätt klimat, som gör att deltagare vill och kan engagera sig för mötets uppgift och bidra med originella idéer
  • Etablera tillit och visa genuint intresse för nya idéer
  • Se till att olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter kommer till tals, samt att idéer och åsikter bemöts på ett positivt sätt.
  • Hålla fokus på idéer, i konstruktiv anda
  • Hindra att konflikter uppstår och ta tag i den på rätt sätt om de uppstår
  • Hantera ett mötes olika faser och kunna använda kreativa tekniker
  • Kombinera fokus och flexibilitet, dvs att inte släppa mötets uppgift ur sikte men samtidigt våga följa nya idéer, utanför rutinens fåror och vardagens ramar

Nya idéer kommer att verka i en nära eller avlägsen framtid (även om det nya bygger på nuet och det som varit). Framtiden formas genom möten där nya idéer tas fram, och där visioner och handling planeras, initieras och följs upp. Samtidigt utvecklas möten med tiden. Förändringar inom samhällsstruktur, teknik och organisationskultur, liksom nya möjligheter inom kommunikation, informationshantering och kunskapsöverföring, påverkar mötens form och innehåll.

Man kan anta att nya generationer inte automatiskt eller passivt kommer att överta traditionella mötesmodeller. Nya former för dynamisk interaktion och samverkan utvecklas kontinuerligt, och sätter riktningen för ytterligare innovation. Detsamma gäller attityder, trender, behov och visioner.

Att aktivt följa trender och utvecklingslinjer är inte bara spännande utan nödvändigt – framtiden måste vara en del av synfältet. Framtidsperspektivet sätter den kreativa aspekten på möten i fokus, och innefattar frågor som:.

– Vad innebär nya sociala mönster och umgängesvanor för mötesformat?
– Hur utformas internationella möten, för ökad idékraft och kvalitet?
– Vilka möjligheter öppnas av ny teknik, till exempel för att överbrygga avstånd i tid och rum?
– Vilken roll spelar större tillgänglighet och effektivare  informationsflöden?
– Vilka krav ställs i framtiden på möten, som verktyg och resurs?
– Hur ger mångfald, talang och kunskap optimal kraft i framtida möten?
– Vad innebär nya mötesformat som communities, virtuella mötesrum och personliga nätverk?