Vad är kreativa möten?

Kreativa möten kännetecknas av att något nytt skapas under mötet, något som inte existerade före mötet – en ny möjlighet, en ny lösning på ett problem, ett nytt perspektiv, en ny tolkning eller en ny hypotes. Det nya kan röra produkter, processer, organisation, marknadsföring, design, tillverkning eller forskning – exemplen är många.

Graden av kreativitet kan indikeras av:

- hur många nya idéer och förslag som tas fram
– deras originalitet och kraft
– vilken bredd som idéer och diskussion spänner över

De flesta människor känner om ett möte är kreativt eller inte – avseende energi, tankens djärvhet och diskussionens kraft. Man märker, intuitivt, om ett möte har den speciella kraft och karaktär som bra och kreativa möten har. Det handlar om subjektiva kvaliteter – som dock är märkligt påtagliga.

När man diskuterar definitioner och mått avseende kreativa möten bör det påpekas att resultat och effekter kan visa sig lång tid efter själva mötet, i indirekt form, och inte sällan i andra sammanhang.

Alla möten bör vara bra möten. Kreativa möten innebär en ökad ambitionsgrad: att mötet i något avseende tar fram nytt, att deltagare bär med sig något nytt från mötet. Denna ambition sätter fokus på utveckling och innovation, och möten har därför en speciell och viktig kulturbärande roll (se mer detta under rubriken ”Kreativa mijöer”).
Kreativa möten handlar inte bara om speciella och öppna möjligheter som ska diskuteras – ambitionen bör vara densamma också för praktiska och ”vanliga” möten. Man har samlat människor för att de ska samverka. Tillsammans kan de förbättra och utveckla olika delar av verksamheten – i stort eller smått.
Man kan också diskutera vad kreativa möten inte är: de är inte något ”annat”, inte något ”udda”, inte något ”konstigt”, inte något som man kan ägna sig åt när det finns lite tid över, när man gjort allt annat som måste göras först. Kreativa möten är istället centrala verktyg och hävstänger för ökad innovation i en verksamhet.

När något nytt skapas under ett möte – något som inte fanns före mötet. Och det nya skapas genom interaktion mellan mötesdeltagare (dvs inte bara något ”färdigstöpt”, medtaget till mötet och presenterat där – dock kan diskussionen på mötet, kring ett sådant bidrag, bli kreativ, och ge upphov till något nytt, i interaktion mellan deltagare).

En ny idé, en nya tolkning, en ny öppning, en ny insikt. Olika typer av möten kan bli genuint kreativa – de behöver inte ha utlysts som just ett sådant möte. Ett projektmöte, ett affärsmöte, ett planeringsmöte – kreativa resultat kan komma ur olika typer av sammankomster.

Alla möten bör vara bra möten – kreativa möten utgör en högre ambition. Att ta fram något nytt, som inte existerade före mötet, är speciellt.