Om

jr_omDen här siten är kontinuerlig utveckling. Bra möten rymmer många olika aspekter. Innovation, kreativitet och förändring är centrala komponenter. Möten har en central roll för att utveckla organisation, verksamhet och projekt. De har en unik sammanhållande och överbryggande funktion, både inom organisationer och mellan olika verksamheter – bra möten har en central roll i samarbeten.

Huvudtema är sambandet och växelverkan mellan möten och idéer. I koncis form: Idéer för bra möten – möten för bra idéer.

ide3

Något mer utförligt: Idéer är det som ytterst skapar värde i möten – och möten är en utmärkt form för att utveckla och realisera idéer.

Idag kan idéer knappast utvecklas och realiseras utan möten, i någon form och under något skede. Och det är nya idéer som gör möten riktigt bra – deras yttersta värde ligger i idéer. Sambandet är mycket starkt, växelverkan mellan dem är vital.

Vidare hör bra möten och förändring samman. Resultat av möten handlar om någon form av förändring – ett beslut som ger en önskvärd effekt, en idé som utvecklas till större kraft eller ett projekt som tar några steg framåt. Kunskapsutbyte, nya insikter och lärande i möten är andra exempel på förändring. Visst finns det möten som handlar om förvaltning – men här ligger fokus på dynamiska, utvecklande möten.

Aten, Florens, Amsterdam, Paris, New York och San Francisco – dessa och andra samhällen har blomstrat under olika historiska perioder. De har varit mötesplatser mellan olika kulturer, kunskapsfält och handelspartners. Möten har möjliggjort utbyte av idéer och erfarenhet, möten har genererat nya kombinationer och lösningar, möten har stimulerat konkurrens och utmaningar. Idag är möten mellan olika parter och kompetensfält viktigare än någonsin – öppen innovation är ett välkänt och ofta diskuterat koncept.