Beslutsfattande

ledarskap Beslutsfattande har en avgörande roll för i princip allt man gör. I privatlivet måste man fatta beslut om allt fler aspekter som kan få långsiktiga och stora konsekvenser. Exempel är relationer, hälsa och personlig utveckling, liksom utbildning, yrkesval och ekonomi. Många val, många alternativ, många svåra avvägningar. I yrkeslivet har beslutsfattande traditionellt ansetts vara ett ansvar för chefer, ledningsgrupper och styrelser – och ja, beslutsfattande är viktigt för dem. Men idag är beslutsfattande en central del i projektarbete, specialistyrken och expertroller, för att nämna några exempel. Allt fler uppgifter blir allt mer komplexa. Beslutsfattande är också en essentiell del i innovation – entreprenörskap, idéutveckling och förändring – framgång bygger på bra beslut, i många olika skeden, och i både praktiska, dagliga aspekter och strategiska frågor. Att fatta beslut är en färdighet som man kan utveckla och träna. Att veta hur man fattar beslut ger också självförtroende. Målet: att fatta fler bra beslut och färre dåliga beslut. Innovation. Beslut som rör innovation, kreativitet och idéhantering involverar saker som ännu inte är men kan bli. Vilket gör beslutsfattandet i de sammanhangen speciellt – mycket viktigt, inte lätt. Det är vanligt att man önskar mer innovation, att en större andel av projekt blir framgångsrika, att resultatet av investerad tid, möda och pengar blir bättre. Åsikter och hypoteser om varför det inte går så bra som man önskar är många. Men betydelsen av beslutsfattande diskuteras inte så ofta. Ändå är exemplen på felaktiga bedömningar och beslut kring nya fenomen många. Man har ignorerat värdefulla idéer, förringat betydelsen av bra innovationer eller tackat nej till nya möjligheter. Beslutsfattande som en särskild och professionell skicklighet borde oftare vara en central del i diskussioner om innovation.  Beslutsfattande – en mycket viktig kompetens. I mitt arbete med innovation, kreativitet, idéhantering och möten får  beslutsfattande fen allt mer central roll.  Jag skrev en bok om beslut för ett antal år sedan  (Rollof. ”Effektivare beslut”, Studentlitteratur). Intresset blir bara starkare och starkare, och jag arbetar med en ny bok i ämnet, och har utformat en utbildning om beslutsfattande (två halvdagar). Den går igenom olika centrala aspekter i beslutsfattande, och också ett antal typiska och viktiga beslutssituationer.

Omfattning: två halvdagar (kl 9-12).

Frågor och mer info: via kontaktformulär.

Effektivare beslut Studentlitteratur

Effektivare beslut
Studentlitteratur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>