ENA – Engagemang, Närvaro och Ansvar

Möten – viktiga för att hålla ihop och förena. Många möten handlar om att enas kring en vision, en väg framåt, ett beslut, en handlingsplan. ENA – kan också utgöra en akronym för tre mycket viktiga aspekter av möten:

  • Engagemang
  • Närvaro
  • Ansvar

Engagemang – att bidra, göra den ansträngning som behövs, aktiv bidra till gemensamma uppgifter
Närvaro – att uppmärksamhet ägnas åt möten, den gemenamma diskussionen
Ansvar – att i tanke och handling åta sig och göra det som möjliggör bra resultat, och som behövs för att mötet i sig blir bra.

ENA – lätt att komma ihåg, bra att tänka på i möten – och viktigt att omsätta i praktisk handling.

Ny bok om möten

Boken “Möten 3.0 – värde verkan energi” fokuserar på professionellt mötesarbete och komplexa mötesuppgifter. Arbete i projekt, operativa verksamheter och olika expertområden, i styrelser och ledningsgrupper – möten har en central roll.
Tyvärr är det inte ovanligt att möten ses som slöseri med tid. Min åsikt är den motsatta – bra möten har stort värde. Många verksamheter omfattar olika platser och spänner över flera kompetensområden, och möten behövs för att hålla samman och överbrygga mellan olika delar. Bra möten har stor betydelse för kraft och kvalitet i interna och externa samarbeten. Beslut fattas ofta på möten; att säkra goda förutsättningarna för beslut är en viktig aspekt.

Bokena baksidestext:
Idag är mötesuppgifter  ofta komplicerade och mångtydiga – många frågor är av K-natur: komplexa, kognitiva, konceptuella och kollaborativa. Kreativitet, kompetens och kunskap är nyckelresurser i allt fler sammanhang. Möten 3.0 är en mötesversion utformad för att hantera komplicerade uppgifter. 

En speciell metodik – kontextanpassad beslutsstruktur (KABS) – utgör grundstommen i möten 3.0. Andra centrala koncept är möjlighetssfärenmeransvar och möten som förändringsmotorer. Målet är professionellt mötesarbete, med kraft och kvalitet. Värde, verkan, energi är ledord för bra möten – de ska ge värde på olika plan, de ska ha en verkan och de ska generera energi.

Länk till boken “Möten – värde verkan energi

 

 

Nyår

Nyår. I olika medier många sammanfattningar av trender under det gångna året och spekulationer inför 2014. Mycket handlar om innovationer och idéer.

Teknik: mobiltelefoner, 3d-skrivare, elbilar, självkörande fordon, robotar….

Hälsa och livsstil: biosensorer, motionsappar, olika sociala plattformar…

Nyåret ger tillfälle att tänka igenom egna projekt. Fördelning av tid och uppmärksamhet; vilka resultat olika initiativ kan ge; vad som känns stimulerande och kul; och balansen mellan projekt som ter sig någorlunda görbara och de som är mer visionära.

Om man gjort korrekta bedömningar visar sig efterhand. Erfarenheten säger att det blir annorlunda än man trott…

Beslutsfattande

Beslutsfattande har en avgörande roll för i princip allt man gör. När det gäller innovation, kreativitet och idéhantering rör beslut saker som ännu inte är men kan bli. Vilket gör beslutsfattandet i de sammanhangen speciellt – mycket viktigt, inte lätt.

Det är vanligt att man önskar mer innovation, att en större andel av projekt blir framgångsrika, att resultatet av investerad tid, möda och pengar blir bättre. Och många är åsikterna och hypoteserna om varför det inte går så bra som man önskar. Men betydelsen av beslutsfattande diskuteras inte så ofta… trots att finns så många och välkända exempel på fel beslut kring nya fenomen. Man har ignorerat värdefulla idéer, förringat betydelsen av bra innovationer eller tackat nej till nya möjligheter.

Beslutsfattande som en särskild och professionell skicklighet borde oftare vara en central del i diskussioner om innovation – och hur beslutsfattande som kompetens kan och bör utvecklas, och tränas.

I mitt arbete med innovation, kreativitet, idéhantering och möten blir beslutsfattande allt mer centralt.  Jag skrev en bok om beslut för ett antal år sedan – det intresset blir bara starkare och starkare.

Kreativitet och innovation – engagemang i jobbet

Vikten av innovation, i form av nya produkter, teknologier och tjänster, diskuteras ofta med fokus på företags konkurrenskraft. Inte lika ofta diskuteras den betydelse som kreativa arbetsuppgifter har för jobbet ska kännas stimulanerande och utvecklande. Innovativa projekt som engagerar och känns stimulerande, en kreativ anda, driv och kraft – mycket viktiga för motivation och arbetsglädje. Och därmed för energi – för både människor och organisation.

En artikel i Sydsvenskan idag (14 nov. 2013) som berör detta:

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/hogsta-poang-for-spelbolaget/

Jag tog upp den aspekten – att jobb behöver vara attraktiva – i ett TEDx-föredrag:

Varför blir inte möten bättre?

En fascinerande fråga, som man ofta får anledning att fundera på:

Att möten inte är bra är en vanlig åsikt, man önskar bättre möten och det är också vanligt med klara åsikter om hur de bör förbättras – sån varför fortsätter då möten att vara sämre än de borde vara?

Min åsikt är att möten är värdefullare som arbetsform än någonsin, av flera anledningar. Därför anser jag att frågan ovan blir allt viktigare. Och man kan formulera ett antal hypoteser om varför möten inte blir bättre.

 

 

Idéer och möten

Om kreativitet – av olika anledningar – inte ses som ett entydigt positivt värde i möten (vilket jag självklart tycker att det bör ses som) så kan man diskutera vikten av idéer och idéhantering. Möten kan och bör vara naturliga fora för idéer, för att föra saker framåt, utveckla möjligheter och lösa problem. Förhållningssätt, verksamhetskultur, ledar- och deltagarskap har avgörande betydelse – viktigt att diskutera, öppet och förutsättningslöst, väsentligt att utveckla och förbättra.

Kreativa möten – inte endast vid enstaka och speciella tillfällen

Kreativa möten bör intevara något som hålls endast vid speciella tillfällen. Min åsikt är att alla möten bör rymma kreativa inslag – något nytt ska kunna tas fram på ett “vanligt” möte, något som inte fanns innan mötet började – och det nya tas fram i samverkan mellan deltagare.
I dagens arbetsliv och samhälle blir kreativa aspekter allt mer centrala – för nytänkande, förändring och utveckling. Kreativa möten som enskilda och udda företeelser kan bidra till synen på kreativitet som just något udda – istället bör kreativitet vara en del av kärnverksamheten.

Vad är innovation?

 

På konferensen Innovation In Mind, i Lund den 18 och 19 september, hade jag en breakout session/workshop som handlade om vad innovation är, och kan vara.

What is innovation?

Att diskutera vad innovation är, och kan vara, är viktigt – synen på vad innovation avgör vilka nya möjligheter och idéer vi kan upptäcka och hur vi värderar  dem. Förväntningar och antaganden påverkar hur vi tolkar innovationsbegreppet. En snäv syn utesluter idéer och lösningar som skulle kunna ha stor potentiell nytta och användbarhet; en bred syn öppnar för genuint nya fenomen.

Idag är det allt mer accepterat att ingen enskild organisation kan ha alla de bästa idéerna internt , hur bra den än är. Man måste vara öppen för nya lösningar i den externa miljön.

Det finns många definitioner av innovation. De används i olika sammanhang och för olika syften . Det finns inte en enda ” riktiga ” definition;  innovationsfären omfattar ett brett spektrum från konst till företagande, och från fristående entreprenörer till stora bolag. Den mest typiska synen på innovation speglar ett producent-orienterat perspektiv, från industrieran. Idag behövs en integrerad syn som också omfattar decentraliserad innovation . Konventionella och snäva definitioner är inte relevanta för ökande andel av innovationer. Innovationslandskapet är bredare och har mindre mindre hierarkiskt än  tidigare. Det är dynamiskt och förändringstakten är snabb.

 

 

Det föränderliga innovationslandskapet

Möten 3.0 – byte av version behövs när förutsättningar och krav förändras. När jag arbetade med boken ”Pannovation and the Gatefree space” (http://www.adlibris.com/se/e-bok/pannovation-and-the-gatefree-space-9789163730580) blev de stora skiften som skett, och sker, i innovationslandskapet tydliga. Exempel är att idag kan också enskilda personer och entreprenörer realisera idéer från A till Ö; öppen innovation är ett viktigt koncept; nya affärsmodellers roll och digitaliseringens betydelse ökar på allt fler områden. Dessa och andra förändringar motiverar att v innovationsmodeller uppdateras och förnyas. Det berör också mötens roll – därför fann jag det angeläget att presentera och utveckla möten 3.0.